_TARIEVEN

 

De advocaten en mediator die aangesloten zijn bij de Stichting Rechtshulp Ontwerpers (SRO) hanteren voor BNO-leden voor advieswerkzaamheden en juridische ondersteuning bij geschillen het gereduceerde tarief van € 125, ex BTW per uur. Op basis van de gewerkte uren door de advocaat/mediator, die betaald zijn door het BNO-lid, betaalt de SRO, nadat daarom schriftelijk door het BNO-lid verzocht is, in beginsel een bijdrage van € 25 per uur aan het BNO-lid.

 

Voorwaarden doorverwijzing SRO

  • Het uurtarief van € 125,- is exclusief BTW. De bijdrage van € 25,- van de SRO, is vrij van BTW.
  • In alle gevallen geldt dat de advocaat/mediator de ontwerper voorafgaand informeert over de werkwijze en honorering.
  • In overleg met de advocaat kunnen voor de beoordeling van de zaak en inschatting van het honorarium al kosten in rekening worden gebracht. Hierover zal de ontwerper vooraf geïnformeerd worden.
  • Aanvang van de werkzaamheden door de advocaat/mediator vindt pas plaats na akkoord op de opdrachtbevestiging. Het inschakelen van de advocaat/mediator met ondersteuning van de SRO kan alleen na doorverwijzing door de BNO.
  • Externe kosten, zoals dagvaardingskosten, griffierechten, deurwaarders-, betekenings-, rolwaarnemings- en executiekosten, vertaalkosten, en reis- en verblijfkosten, komen voor rekening van de ontwerper. Ook een eventuele (kosten)veroordeling door de rechter zal de ontwerper zelf moeten dragen.
  • Zaken met een belang van minder dan € 750 worden slechts bij hoge uitzondering in behandeling genomen, dit ter beoordeling van de SRO.

 

Voorwaarden bijdrage SRO

  • De SRO betaalt de bijdrage van € 25 per uur binnen 30 dagen nadat het BNO-lid de betaalde factuur met de urenspecificatie van de advocaat/mediator bij de SRO heeft ingediend. De SRO behoudt zich het recht voor deze factuur bij de advocaat/mediator te controleren.
  • Een verzoek tot betaling wordt alleen in behandeling genomen als dit vergezeld gaat van de door het BNO-lid betaalde facturen met urenspecificatie en als dit verzoek binnen twee maanden na factuurdatum schriftelijk wordt gedaan.
  • De SRO behoudt zich het recht voor de bijdrage van € 25 per uur te weigeren, niet langer te betalen of terug te vorderen, wanneer een vordering inhoudelijk betwist wordt of in gevallen waarin onjuiste, onvolledige of misleidende informatie door de ontwerper is verstrekt.
  • De bijdrage van € 25 per uur wordt betaald aan het BNO-lid zolang het jaarlijks budget van de SRO dit toelaat, zulks ter beoordeling van de SRO. De SRO zal een maand voorafgaand aan de Ontwerper en de advocaat/mediator schriftelijk laten weten, dat de bijdrage niet meer betaald zal worden.

 

Het bestuur van de SRO kan in een beperkt aantal zaken besluiten dat vanwege het grote belang voor de ontwerpsector of het principiële karakter van de zaak, een lager tarief of een incassotarief wordt toegepast (zie rekenvoorbeeld). Dit uitsluitend ter beoordeling van de SRO. De onderstaande rekenvoorbeelden zijn indicatief (en exclusief renteberekening). Er kunnen geen rechten aan deze voorbeelden worden ontleend.

_Principiële zaken  (onder voorbehoud van goedkeuring)

 

Het tarief bedraagt:

Honorarium (volgens incassotarief):

over de eerste € 10.000                                                  25%

over het meerdere tot € 25.000                                      10%

over het meerdere tot € 50.000                                       8%

over het meerdere tot € 100.000                                     5%

over het meerdere boven € 100.000                                3%

 

Overige voorwaarden

 

Ter keuze van de ontwerper kan de zaak tegen een vast uurtarief van € 125 in behandeling worden genomen. Wisselen naar het incassotarief is dan niet meer mogelijk.

 

Als bij aanvang gekozen is voor het incassotarief, dan kan de ontwerper na afloop alsnog kiezen voor honorering op uurbasis. In dat geval geldt het volledige uurtarief van € 125.
In incidentele gevallen kan in onderling overleg van de tariefstelling worden afgeweken.

 

Externe kosten, zoals dagvaardingskosten, griffierechten, externe procureurskosten, betekenings- rolwaarnemings-  en executiekosten, alsmede reis- en verblijfkosten, komen voor rekening van de ontwerper. Ook een eventuele (kosten)veroordeling door de rechter zal de ontwerper zelf moeten dragen.

 

De externe kosten worden direct aan de ontwerper doorberekend.

Klik hier voor een rekenvoorbeeld

GELDVORDERING OP BASIS VAN INCASSOTARIEF

 

Stel de vordering bedraagt € 10.000. Er is gecontracteerd op basis van goedgekeurde offertes en de algemene voorwaarden van de BNO (2021). Op grond van art. 7.4 mag € 150 extra in rekening gebracht worden voor buitengerechtelijke incassokosten + de wettelijke rente.

 

Een paar rekenvoorbeelden:

 

Voorbeeld A
Alles wordt betaald, de advocaat is 10 uur bezig.

 

Op basis van Incassotarief Hoog uurtarief (€ 125)
Geïncasseerd bedrag € 10.000 € 10.000
Incassokosten + €      150  + €      150
________ ________
€ 10.150 € 10.150
Honorarium €   2.515  – €   1.250
________ ________
Je ontvangt €  7.635 €  8.900

 

In dit voorbeeld is het voordeliger om achteraf alsnog te kiezen voor het (volledige) uurtarief. (NB: het is niet mogelijk eerst te kiezen voor het gereduceerde uurtarief van € 125 en achteraf om te schakelen naar het incassotarief.)

 

Voorbeeld B
Er wordt een schikking getroffen voor € 5.000. De advocaat is 10 uur bezig.

 

Op basis van Incassotarief Hoog uurtarief (€ 125)
Geïncasseerd bedrag € 5.000 € 5.000
Honorarium €  1.250 €  1.250
________ ________
Je ontvangt €  3.750 €  3.750

 

In dit voorbeeld is het incassotarief gelijk aan het hoge uurtarief.

 

Voorbeeld C
Er wordt nog steeds niet betaald en er wordt verder geen actie ondernomen. Je betaalt in beginsel niks. Tenzij is overeengekomen dat voor de intake van het dossier een bedrag in rekening gebracht wordt.

 

geldvordering procedure op basis van incassotarief

 

De vordering is € 10.000 (zie rekenvoorbeeld bemiddelingstarief), maar nu vanaf het moment dat de procedure wordt gestart. Alle externe kosten worden direct in rekening gebracht.

 

Voorbeeld A
De procedure wordt gewonnen en alles wordt betaald. Er is 40 uur aan de zaak besteed.

 

Op basis van Incassotarief Hoog uurtarief (€ 125)
Geïncasseerd bedrag € 10.000 € 10.000
Incassokosten + €      150 + €      150
Proceskostenveroordeling*
(deurwaarder, griffierechten,
gedeelte salaris advocaat)
+ €     p.m. + €     p.m.
________ ________
€ 10.150 € 10.150
Honorarium €   2.515 €  5.000
Deurwaarder, griffierechten €     p.m. €     p.m.
________ ________
Je ontvangt € 7.635 € 5.150

 

In dit voorbeeld is het voordeliger te kiezen voor het incassotarief en niet om te schakelen naar het (volledige) uurtarief.

 

Voorbeeld B

De zaak wordt na dagvaarden maar voordat de zaak bij de rechtbank is aangebracht alsnog geschikt voor € 5.000. Er is 5 uur aan de zaak besteed.

 

Op basis van Incassotarief Hoog uurtarief (€ 125)
Geïncasseerd bedrag € 5.000 € 5.000
Honorarium €  1.250 €    625
Deurwaarderskosten €    p.m. €    p.m.
________ ________
Je ontvangt € 3.625-p.m. € 4.125 – p.m.

 

In dit voorbeeld is het net iets voordeliger alsnog om te schakelen naar het volledige uurtarief.

 

Voorbeeld C

De zaak wordt voor de rechter gebracht en de procedure wordt verloren. De advocaat heeft 40 uur aan de zaak besteed.

 

Honorarium advocaat  – €    0
Deurwaarderskosten  – € p.m.
Griffierechten**  – € p.m.
Proceskostenveroordeling* € p.m.
________
Je betaalt € 0 + p.m.

 

*)LET OP!De rechter kan in intellectuele eigendomsrechtzaken bepalen dat de volledige proceskosten van de winnende partij door de verliezende partij vergoed moeten worden. Dat gaat dan vooral over de kosten van de advocaat en die bedragen kunnen behoorlijk oplopen. De rechter kan die werkelijke kosten overigens ook weer in redelijkheid matigen op basis van de zgn. “Indicatietarieven in IE-zaken”. Voor een kort geding wordt een vergoeding berekend tussen de € 6.000 en € 25.000 (maximaal). Het gedeelte salaris advocaat dat je mogelijk ontvangt bij winst van de zaak wordt per zaak bekeken en vooraf met jou overeengekomen.

 

** Zie voor actuele informatie over griffierechten, proceskosten en indicatietarieven in IE-zaken www.rechtspraak.nl. 

_Mediation

 

Bij mediation zijn er twee partijen, de mediator behartigt de belangen van beide partijen. Zowel de ontwerper/het ontwerpbureau als de andere partij betalen € 125 per uur. Alleen het BNO-lid komt in aanmerking voor de SRO-bijdrage van € 25 per uur.

Klik hier voor een rekenvoorbeeld

MEDIATION

 

Met de opdrachtgever is onenigheid ontstaan over het geleverde werk, deze blijft vervolgens met wijzigingsverzoeken komen. Je wilt dat de mediator samen met jou en de opdrachtgever een gesprek voert om tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen. Stel dat dit inclusief voorbereiding, reistijd en vastlegging van de samen gemaakte afspraken 5 uur in beslag neemt, dan kost dit € 1.250 (excl. BTW). Jij dient daar de helft van te vergoeden namelijk € 625, en de andere partij de andere helft. Als BNO-lid kom je daarnaast nog aanmerking voor een bijdrage door de SRO van € 25 per uur.