_PRIVACYVERKLARING SRO

 

Stichting Rechtshulp Ontwerpers (“SRO”), gevestigd te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
SRO

Wg-Plein 600

1054 SK  Amsterdam

www.rechtshulpontwerpers.nl

+31 20 624 47 48

Contactpersonen: Inge Naves (inge@bno.nl) en Pascale Kos (pascale@bno.nl), juristen bij de BNO

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

SRO verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

– Bankrekeningnummer wanneer je betalingen aan ons doet of wij betalingen aan jou

– Burgerservicenummer wanneer je een ZZP-er bent en dit onderdeel is van je BTW-nummer

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

SRO verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het geven van informatie over onze dienstverlening

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen verlenen

– Voor het uitvoeren van onze dienstverlening

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten

– SRO verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

SRO hanteert de volgende grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens:

– de door jou gegeven toestemming

– het voorbereiden en uitvoeren van een overeenkomst met jou

– een aan ons opgelegde wettelijke verplichting

– onze gerechtvaardigde belangen

 

Als we jouw persoonsgegevens verwerken op basis van jouw toestemming, bijvoorbeeld toestemming voor het geven of ontvangen van informatie, kun je deze toestemming altijd intrekken.

 

Wanneer wij onze dienstverlening aan je gaan verstrekken, dus een overeenkomst met je gaan sluiten, is het verwerken van je persoonsgegevens een noodzakelijke voorwaarde daarvoor. In alle gevallen kunnen wij onze diensten alleen leveren wanneer je de benodigde persoonsgegevens aan ons verstrekt.

 

Wij kunnen wettelijk of contractueel verplicht zijn om je persoonsgegevens te verwerken, bijvoorbeeld op grond van fiscale wetgeving.

 

SRO is (indirect) betrokken bij het oplossen van geschillen en het voeren van gerechtelijke procedures. Hierbij kunnen wij niet alleen persoonsgegevens van jou verwerken maar ook van andere partijen, zoals de wederpartij of jouw advocaat. Voor het kunnen uitvoeren van onze dienstverlening is dat noodzakelijk.

 

Wij creëren zaakdossiers en archiveren die na sluiting van de zaak.

 

SRO kan jouw persoonsgegevens gebruiken voor het evalueren en verbeteren van onze dienstverlening.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SRO bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Wanneer de grondslag voor verwerking van jouw persoonsgegevens toestemming is, bewaren wij jouw persoonsgegevens totdat je je toestemming intrekt.

 

De persoonsgegevens die je aan ons verstrekt in het kader van het voorbereiden en aangaan van een overeenkomst met jou bewaren we niet langer dan tien jaar na afloop van onze laatste dienstverlening aan je.

 

Wanneer wie persoonsgegevens verwerken op grond van een wettelijke plicht, dan hanteren wij de bewaartermijn die in die wet is bepaald.

 

De zaakdossiers en de daarin opgenomen persoonsgegeven bewaren wij tien jaar.

 

Wanneer wij persoonsgegevens verkrijgen door middel van het gebruik van cookies, bewaren wij die gegevens niet langer dan daarvoor noodzakelijk, maximaal twee jaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

SRO deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Dit zijn bijvoorbeeld een advocaat, onze bank, onze accountant en de belastingdienst. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, bijvoorbeeld een ICT bedrijf, of een hosting provider, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. SRO blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast kan SRO jouw persoonsgegevens aan andere derden verstrekken. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken

SRO gebruikt geen cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SRO en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@rechtshulpontwerpers.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

SRO wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SRO neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@rechtshulpontwerpers.nl.

 

Deze privacyverklaring is van 5 februari 2019. De SRO kan de inhoud wijzigen.

De meest recente tekst is steeds op de website te vinden.