_TARIEVEN

 

Door een aanvullende bijdrage van de Stichting Rechtshulp Ontwerpers hanteren de advocaten gereduceerde tarieven. Voor advies, bemiddeling en procedurevoering bij conflicten bedraagt het tarief € 100 per uur (excl. BTW en overige kosten). Voor juridische advisering, zoals het opstellen van algemene voorwaarden en (maatwerk)contracten bedraagt het tarief € 125 per uur.

 

Het bestuur van SRO kan in een beperkt aantal zaken besluiten dat vanwege het principiële karakter van de zaak een lager tarief of een incassotarief wordt toegepast.

 

De volgende typen zaken of werkzaamheden worden onderscheiden:

 

Advieswerkzaamhedenen het uitonderhandelen en/of opstellen van contracten en overige juridische documenten € 125 per uur

Inbreukzakenen overige (financiële) geschillen, inclusief gerechtelijke procedures € 100 per uur

Principiële zaken (onder voorbehoud van goedkeuring) € 100 per uur of incassotarief

 

_Advieswerkzaamheden

Het tarief bedraagt:

Honorarium advocaat                                                    € 125 per uur

 

Overige voorwaarden

De genoemde bedragen in deze tarievenlijst zijn exclusief BTW. Alle rekenvoorbeelden zijn indicatief (en exclusief renteberekening). Er kunnen geen rechten aan deze voorbeelden ontleend worden. In alle gevallen geldt dat vooraf overleg plaatsvindt over de zaak met de ontwerper over een plan van aanpak en honorering. Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt aan de ontwerper een opdrachtbevestiging gestuurd, met daarbij de algemene voorwaarden die op de opdracht van toepassing. Aanvang van de werkzaamheden vindt pas plaats na ontvangst van de getekende opdrachtbevestiging. Het inschakelen van de advocaten met ondersteuning van de Stichting Rechtshulp Ontwerpers kan alleen na doorverwijzing door de BNO.

Bekijk je deze pagina op je telefoon, draai je scherm om de rekenvoorbeelden goed te kunnen zien.

Klik hier voor een rekenvoorbeeld

advieswerkzaamheden

 

Voorbeeld A

Je wilt algemene voorwaarden en contracten laten screenen of opstellen. Stel dat de advocaat 10 uur bezig is, dan betaal je

€ 1.250 (excl. BTW) voor juridisch op maakt gemaakte voorwaarden en contracten.

 

Voorbeeld B

Je wilt dat een advocaat meegaat naar onderhandelingen met een opdrachtgever over een nieuw contract. Stel dat dit inclusief voorbereiding en reistijd 5 uur in beslag neemt, dan kost dit € 625 (excl. BTW en reiskosten).

_Inbreukzaken en overige (financiële) geschillen, inclusief gerechtelijke procedures

 

Het tarief bedraagt:

Honorarium advocaat                                                    € 100 per uur

 

Overige voorwaarden

Externe kosten, zoals dagvaardingskosten, griffierechten, betekenings-, rolwaarnemings- en executiekosten, alsmede reis- en verblijfkosten, komen voor rekening van de ontwerper. Ook een eventuele (kosten)veroordeling door de rechter zal de ontwerper zelf moeten dragen.

 

De externe kosten worden direct aan de ontwerper doorberekend.

 

De genoemde bedragen in deze tarievenlijst zijn exclusief BTW. Alle rekenvoorbeelden zijn indicatief (en exclusief renteberekening). Er kunnen geen rechten aan deze voorbeelden ontleend worden. In alle gevallen geldt dat vooraf overleg plaatsvindt over de zaak met de ontwerper over een plan van aanpak en honorering. Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt aan de ontwerper een opdrachtbevestiging gestuurd, met daarbij de algemene voorwaarden die op de opdracht van toepassing zijn. Aanvang van de werkzaamheden vindt pas plaats na ontvangst van de getekende opdrachtbevestiging. Het inschakelen van de advocaten met ondersteuning van de Stichting Rechtshulp Ontwerpers kan alleen na doorverwijzing door de BNO.

Klik hier voor een rekenvoorbeeld

INBREUK BEMIDDELING EN PROCEDURE

 

Je wordt geconfronteerd met een inbreuk op je auteursrechten en je wilt hier een verbod op laten leggen. Het financiële belang van de zaak is niet in te schatten. Hieronder een aantal rekenvoorbeelden:

 

Voorbeeld A
De advocaat beoordeelt het dossier en stuurt een sommatiebrief. De wederpartij reageert positief: de inbreuk wordt direct gestaakt en er wordt een schadevergoeding betaald. De advocaat is 2 uur bezig geweest. Het uurtarief bedraagt € 100 per uur.

 

Je betaalt: € 200 (honorarium à 2 uur)
Je ontvangt: Eventuele schadevergoeding

 

Voorbeeld B

Er wordt een procedure gevoerd.

 

Honorarium (30 à 40 uur): € 3.750 à 5.000

Hier komen nog deurwaarderskosten en griffierechten*) bij.

_Principiële zaken  (onder voorbehoud van goedkeuring)

 

Het tarief bedraagt:

Honorarium (volgens incassotarief):

over de eerste € 10.000                                                  25%

over het meerdere tot € 25.000                                      10%

over het meerdere tot € 50.000                                       8%

over het meerdere tot € 100.000                                     5%

over het meerdere boven € 100.000                                3%

 

Overige voorwaarden

In specifieke zaken kan worden overeengekomen dat een vaste vergoeding voor de intake van het dossier in rekening wordt gebracht.

 

Ter keuze van de ontwerper kan de zaak tegen een vast uurtarief van € 100 in behandeling worden genomen. Wisselen naar het incassotarief is dan niet meer mogelijk.

 

Als bij aanvang gekozen is voor het incassotarief, dan kan de ontwerper na afloop alsnog kiezen voor honorering op uurbasis. In dat geval geldt het volledige uurtarief van € 125.
In incidentele gevallen kan in onderling overleg van de tariefstelling worden afgeweken.

Zaken met een belang onder € 750 worden slechts bij hoge uitzondering in behandeling genomen.

 

Externe kosten, zoals dagvaardingskosten, griffierechten, externe procureurskosten, betekenings- rolwaarnemings-  en executiekosten, alsmede reis- en verblijfkosten, komen voor rekening van de ontwerper. Ook een eventuele (kosten)veroordeling door de rechter zal de ontwerper zelf moeten dragen.

 

De externe kosten worden direct aan de ontwerper doorberekend.

 

De Stichting Rechtshulp Ontwerpers behoudt zich het recht voor de honorering alsnog op volledig uurtarief (€ 125) af te rekenen, bijvoorbeeld wanneer een vordering inhoudelijk betwist wordt of in gevallen waarin onjuiste, onvolledige of misleidende informatie door de ontwerper is verstrekt.

 

De genoemde bedragen in deze tarievenlijst zijn exclusief BTW. Alle rekenvoorbeelden zijn indicatief (en exclusief renteberekening). Er kunnen geen rechten aan deze voorbeelden ontleend worden. In alle gevallen geldt dat vooraf overleg plaatsvindt over de zaak met de ontwerper over plan van aanpak en honorering. Aanvang van de werkzaamheden vindt pas plaats na ontvangst van de getekende opdrachtbevestiging. Het inschakelen van de advocaten met ondersteuning van de Stichting Rechtshulp Ontwerpers kan alleen na doorverwijzing door de BNO.

Klik hier voor een rekenvoorbeeld

GELDVORDERING OP BASIS VAN INCASSOTARIEF

 

 

Stel de vordering bedraagt € 10.000. Er is gecontracteerd op basis van goedgekeurde offertes en de algemene voorwaarden van de BNO (2013). Op grond van art. 7.3 mag € 150 extra in rekening gebracht worden voor buitengerechtelijke incassokosten + de wettelijke rente.

 

Een paar rekenvoorbeelden:

 

Voorbeeld A
Alles wordt betaald, de advocaat is 10 uur bezig.

 

Op basis van Incassotarief Hoog uurtarief (€ 125)
Geïncasseerd bedrag € 10.000 € 10.000
Incassokosten + €      150  + €      150
________ ________
€ 10.150 € 10.150
Honorarium €   2.515  – €   1.250
________ ________
Je ontvangt €  7.635 €  8.900

 

In dit voorbeeld is het voordeliger om achteraf alsnog te kiezen voor het (volledige) uurtarief. (NB: het is niet mogelijk eerst te kiezen voor het gereduceerde uurtarief van € 100 en achteraf om te schakelen naar het incassotarief.)

 

Voorbeeld B
Er wordt een schikking getroffen voor € 5.000. De advocaat is 10 uur bezig.

 

Op basis van Incassotarief Hoog uurtarief (€ 125)
Geïncasseerd bedrag € 5.000 € 5.000
Honorarium €  1.250 €  1.250
________ ________
Je ontvangt €  3.750 €  3.750

 

In dit voorbeeld is het incassotarief gelijk aan het hoge uurtarief.

 

Voorbeeld C
Er wordt nog steeds niet betaald en er wordt verder geen actie ondernomen. Je betaalt in beginsel niks. Tenzij is overeengekomen dat voor de intake van het dossier een bedrag in rekening gebracht wordt.

 

geldvordering procedure op basis van incassotarief

 

De vordering is € 10.000 (zie rekenvoorbeeld bemiddelingstarief), maar nu vanaf het moment dat de procedure wordt gestart. Alle externe kosten worden direct in rekening gebracht.

 

Voorbeeld A
De procedure wordt gewonnen en alles wordt betaald. Er is 40 uur aan de zaak besteed.

 

Op basis van Incassotarief Hoog uurtarief (€ 125)
Geïncasseerd bedrag € 10.000 € 10.000
Incassokosten + €      150 + €      150
Proceskostenveroordeling*
(deurwaarder, griffierechten,
gedeelte salaris advocaat)
+ €     p.m. + €     p.m.
________ ________
€ 10.150 € 10.150
Honorarium €   2.515 €  5.000
Deurwaarder, griffierechten €     p.m. €     p.m.
________ ________
Je ontvangt € 7.635 € 5.150

 

In dit voorbeeld is het voordeliger te kiezen voor het incassotarief en niet om te schakelen naar het (volledige) uurtarief.

 

Voorbeeld B

De zaak wordt na dagvaarden maar voordat de zaak bij de rechtbank is aangebracht alsnog geschikt voor € 5.000. Er is 5 uur aan de zaak besteed.

 

Op basis van Incassotarief Hoog uurtarief (€ 125)
Geïncasseerd bedrag € 5.000 € 5.000
Honorarium €  1.250 €    625
Deurwaarderskosten €    p.m. €    p.m.
________ ________
Je ontvangt € 3.625-p.m. € 4.125 – p.m.

 

In dit voorbeeld is het net iets voordeliger alsnog om te schakelen naar het volledige uurtarief.

 

Voorbeeld C

De zaak wordt voor de rechter gebracht en de procedure wordt verloren. De advocaat heeft 40 uur aan de zaak besteed.

 

Honorarium advocaat  – €    0
Deurwaarderskosten  – € p.m.
Griffierechten**  – € p.m.
Proceskostenveroordeling* € p.m.
________
Je betaalt € 0 + p.m.

 

*)LET OP!De rechter kan in intellectuele eigendomsrechtzaken bepalen dat de volledige proceskosten van de winnende partij door de verliezende partij vergoed moeten worden. Dat gaat dan vooral over de kosten van de advocaat en die bedragen kunnen behoorlijk oplopen. De rechter kan die werkelijke kosten overigens ook weer in redelijkheid matigen op basis van de zgn. “Indicatietarieven in IE-zaken”. Voor een kort geding wordt een vergoeding berekend tussen de € 6.000 en € 25.000 (maximaal). Het gedeelte salaris advocaat dat je mogelijk ontvangt bij winst van de zaak wordt per zaak bekeken en vooraf met jou overeengekomen.

 

** Zie voor actuele informatie over griffierechten, proceskosten en indicatietarieven in IE-zaken www.rechtspraak.nl.